Nagroda dziennikarz dla planety
Nagroda autor internetowy mobile

NAGRODA

DZIENNIKARZ DLA PLANETY

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego – „Dziennikarz dla planety” to kategoria konkursowa ustanowiona w 2023 roku z inicjatywy Fundacji Climate Strategies Poland, KR Foundation i redakcji Radia ZET.

Jej celem jest wyróżnianie dziennikarzy, prezentujących postawę odpowiedzialności klimatycznej w codziennej pracy, którzy wykazują się rzetelnością, wiarygodnością i bezstronnością, cechują się dogłębnym zrozumieniem tematu, innowacyjnym podejściem do opowiadania historii oraz wrażliwością na potrzeby i sytuację szczególnie narażonych grup. Nagroda przyznawana będzie dziennikarzom, którzy zdaniem Kapituły Konkursu naświetlają ważne tematy, edukują oraz aktywnie przeciwstawiają się greenwashingowi i nieprawdziwym narracjom klimatycznym.

Laureat, oprócz honorowej statuetki, otrzyma 10 tys. zł.

REGULAMIN

Edycja 2023

Laureat Patryk Strzałkowski

Pierwszym w historii laureatem Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego w kategorii „Dziennikarz dla planety” został Patryk Strzałkowski (Gazeta.pl) doceniony za podnoszenie rangi tematu zmiany klimatu, upowszechnianie wiedzy, przystępne tłumaczenie złożoności kwestii klimatycznych i jego wpływu na lokalną rzeczywistość na łamach portalu Zielona.Gazeta.pl oraz inicjatywę stworzenia poradnika dla dziennikarzy "Jak pisać o klimacie?"

zielona.gazeta.pl
Patryk Strzałkowski
Patryk Strzałkowski

dziennikarz

Absolwent dziennikarstwa na UAM w Poznaniu oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Z redakcją portalu Gazeta.pl jest związany od 2015 roku. Specjalizuje się w tematyce klimatu i środowiska oraz tematach sprawach zagranicznych. Autor m.in. cyklu Piątki dla klimatu, a także reportaży z Bliskiego Wschodu i innych części świata. Prowadzący rozmów na żywo w programie Zielony Poranek. Jest redaktorem naczelnym serwisu Zielona.Gazeta.pl.

Nominacje

Szymon Bujalski
Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

(dziennikarz niezależny/Dziennikarz dla klimatu) – za szerokie ujęcie kwestii klimatycznych poruszanych z punktu widzenia różnych sektorów i rodzajów działalności człowieka, popularyzację wiedzy dotyczącej wyzwań i zagrożeń środowiskowych, postawę odpowiedzialności klimatycznej i społecznej w codziennej pracy, wiarygodność i rzetelność oraz różne formy docierania do odbiorców, w tym poprzez artykuły, książki, media społecznościowe, podcasty, a także udział w panelach dyskusyjnych;

Magda Łucyan
Magda Łucyan
Magda Łucyan

(TVN/TVN24, „Rozmowy o końcu świata”) – za głębokie zrozumienie problematyki zmian klimatu, które prezentuje w sposób przystępny i interesujący dla odbiorcy w programie „Rozmowy o końcu świata”, w przekonujący sposób, odwołując się do perspektywy widza, przedstawia wpływ postępujących zmian klimatycznych na społeczeństwo, życie codzienne oraz przyszłość kolejnych pokoleń;

Patryk Strzałkowski
Patryk Strzałkowski
Patryk Strzałkowski

(Zielona.Gazeta.pl) – za podnoszenie rangi tematu zmiany klimatu, upowszechnianie wiedzy, przystępne tłumaczenie złożoności kwestii klimatycznych, w tym kontekstu globalnego, politycznego oraz biznesowego i jego wpływu na lokalną rzeczywistość poprzez ciekawe, nietuzinkowe rozmowy, w tym zadawanie trudnych pytań liderom opinii, a także teksty na łamach portalu Gazeta.pl oraz inicjatywę stworzenia poradnika dla dziennikarzy "Jak pisać o klimacie?".

Członkowie kapituły

Antoni Bielewicz - dyrektor programu krajowego w European Climate Foundation

Oliwia Bosomtwe - redaktor naczelna Noizz.pl

Jan Cieński - redaktor Politico

dr Marzena Cypryańska-Nezlek - kierowniczka Centrum Działań dla Klimatu i Transformacji Społecznej SWPS

Karolina Hytrek-Prosiecka - publicystka Gazeta.pl

dr Aleksandra Kardaś - fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki, redaktorka serwisu Naukaoklimacie.pl

Magdalena Krukowska - dziennikarka miesięcznika „Forbes”

Marta Kuligowska - dziennikarka TVN24

dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska - członkini zarządu Climate Strategies Poland

prof. Szymon Malinowski - fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent PAN,  dyrektor Instytutu Geofizyki UW, przewodniczący zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk

dr Marcin Napiórkowski - Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Nowik - z-ca dyrektor informacji Radia ZET

Mirosław Proppe - prezes zarządu WWF Polska

prof. Bolesław Rok - kierownik Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Członkowie honorowi:

Katarzyna Radziwiłł - córka Andrzeja Woyciechowskiego

Regulamin

CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne

1. Celem Konkursu „Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego – „Dziennikarz dla planety”, zwanego dalej „Konkursem” jest nagradzanie dziennikarzy prezentujących postawę odpowiedzialności klimatycznej w codziennej pracy (dalej: "Dziennikarze"), którzy wykazują się rzetelnością, wiarygodnością i bezstronnością, cechują się dogłębnym zrozumieniem tematu, innowacyjnym podejściem do opowiadania historii oraz wrażliwością na potrzeby i sytuację szczególnie narażonych grup. Nagroda przyznawana jest Dziennikarzom, którzy zdaniem Kapituły Konkursu naświetlają ważne tematy, edukują oraz aktywnie przeciwstawiają się nieprawdziwym narracjom klimatycznym.
2. Organizatorem Konkursu jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, nadawca programu radiowego Radio ZET, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nagrodę za dany rok otrzymują Dziennikarze, których działalność w zakresie odpowiedzialności klimatycznej, w ocenie Kapituły Konkursu, szczególnie wyróżniła się w danej edycji Konkursu (w danym roku).
4. Ocenie Kapituły Konkursu podlega całokształt działalności Dziennikarza w danym roku, nie zaś wyłącznie jego konkretne, jednostkowe publikacje.
5. Przy zgłaszaniu nominacji i ocenie kandydatów do Nagrody Kapituła Konkursu powinna kierować się następującymi kryteriami wyboru:
– ocena dogłębności zrozumienia nauki o klimacie oraz tematów pokrewnych, polityki, wpływu na społeczeństwo i wszystkich implikacji;
– ocena aktywności w przeciwstawianiu się dezinformacji klimatycznej, w tym reagowaniu i demaskowaniu fałszywych narracji w przypadku ich pojawienia się w przestrzeni publicznej;
– ocena współpracy z ekspertami, naukowcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi mediami w celu wzmocnienia historii związanych z klimatem;
d. wrażliwością i różnorodnością – ocena wykorzystywania w materiałach dziennikarskich różnorodnych głosów i punktów widzenia, w tym pochodzących z grup marginalizowanych lub najbardziej narażonych na skutki zmiany klimatu;
– ocena korzystania z innowacyjnych narzędzi i źródeł, takich jak dziennikarstwo danych, fact-telling, czy multimedia, aby objaśniać społeczeństwu często skomplikowane procesy i zjawiska;
– ocena w jakim stopniu Dziennikarz koncentruje się nie tylko na wyzwaniach, ale także na potencjalnych rozwiązaniach i inicjatywach przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
g. profesjonalizmem dziennikarskim – ocena poprawności językowej, czytelności i przystępności przekazu dla szerokiego grona odbiorców;
h. wpływem na rzeczywistość i zmianę postaw – ocena zdolności do inspirowania zmian i wpływania na opinię publiczną, kształtowania polityki lub praktyk korporacyjnych;
i. konsekwencją w działaniu – ocena zaangażowania i konsekwencji Dziennikarza w informowaniu o kwestiach klimatycznych.

6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Radio ZET lub współpracujący z nim mecenasi Konkursu.

CZĘŚĆ II. Nagroda

1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) powiększonej o kwotę równą wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty 10.000 zł, (dalej „Nagroda”) oraz statuetka honorowa dla zwycięzcy Konkursu.
2. Nagroda przyznawana jest Dziennikarzowi za działalność w okresie od 1 października roku poprzedzającego przyznanie Nagrody do 30 września roku przyznania Nagrody.
3. Nagrodę przyznaje się Dziennikarzowi, którego twórczość uzyskała najwięcej głosów w finałowym głosowaniu Kapituły Konkursu.

CZĘŚĆ III. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs ma charakter ciągły i odbywa się w rocznym cyklu.
2. Pierwsza edycja Konkursu zostaje zorganizowana w 2023 roku.
3. Nagroda wręczana jest na corocznej gali Konkursu o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego („Gala”) .
4. Organizator może w ramach swojego uznania podjąć decyzję o zaprzestaniu organizowania Konkursu lub jego zawieszeniu o czym poinformuje na stronie internetowej www.nagrodawoyciechowskiego.pl.

CZĘŚĆ IV. Kapituła Konkursu

 A. Postanowienia Ogólne

1. Celem czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu przyznania Nagrody, Organizator powołuje, na zasadach określonych poniżej w pkt. B, Kapitułę Konkursu („Kapituła”).
2. Kapituła podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości, Kapituła jest uprawniona do dokonania wykładni Regulaminu oraz oceny, czy zgłoszony do Konkursu Dziennikarz spełnia kryteria przewidziane w Części  I Regulaminu.
3. Decyzje podjęte przez Kapitułę, w sprawach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, są niezawisłe, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

B. Skład

1. Kapituła składa się z co najmniej 8 członków zwyczajnych. 
2. Członkami zwyczajnymi Kapituły są eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy, przedstawiciele organizacji klimatycznych, uznani dziennikarze, mający ugruntowany dorobek zawodowy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz przedstawiciel Radia ZET, który jest jednocześnie przewodniczącym Kapituły.
3. W skład Kapituły mogą wchodzić również członkowie honorowi, w tym każdorazowo Pani Katarzyna Radziwiłł, córka Andrzeja Woyciechowskiego. W każdej edycji Konkursu członkowie zwyczajni i honorowi Kapituły wyznaczani są przez Organizatora, w terminie do 21 września. Skład Kapituły podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej nagrodawoyciechowskiego.pl
4. Członek honorowy Kapituły ma prawo głosu we wszelkich głosowaniach.
5. Członkowie zwyczajni Kapituły mają prawo głosu we wszelkich głosowaniach oraz prawo i obowiązek zgłoszenia kandydatury jednego Dziennikarza do Konkursu.
6. Członek  Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, tj. od momentu zatwierdzenia składu Kapituły w danym roku do dnia Gali, na której przewidziano wręczenie Nagrody.
7. Członek  Kapituły może zostać powołany ponownie do składu Kapituły w latach kolejnych.
8. Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, chyba że zaistnieje nadzwyczajna sytuacja, a za odwołaniem członka Kapituły będą głosować jednomyślnie wszyscy pozostali członkowie Kapituły.
9. Członkostwo w Kapitule ustaje na skutek rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Organizator może powołać nowego członka Kapituły na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało.
10. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje pro publico bono.

C. Sekretarz Kapituły

1. Organizator wyznacza sekretarza Kapituły na okres jednego roku spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze.
2. Sekretarz Kapituły może zostać powołany ponownie do pełnienia swojej funkcji w latach kolejnych.
3. Sekretarz Kapituły czuwa nad zgodnością prac i obrad Kapituły z niniejszym Regulaminem i prawem.
4. Sekretarz nie jest członkiem Kapituły, nie przysługuje mu prawo głosu w głosowaniach ani uprawnienie do zgłaszania Dziennikarza do Nagrody.
5. Sekretarz ma głos doradczy w zakresie wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń Kapituły.
7. Protokoły z posiedzeń Kapituły przechowywane są przez Organizatora przez okres 5 lat od daty zakończenia danej edycji Konkursu.

CZĘŚĆ V. Zasady prac Kapituły

1. Organizator ustala corocznie w terminie do dnia 21 września, harmonogram przebiegu Konkursu i prac Kapituły (dalej „Harmonogram”) i przekazuje go członkom Kapituły.
2. Ustalając Harmonogram, Organizator kieruje się następującymi założeniami:

a. Uroczyste wręczenie Nagrody następuje w październiku lub listopadzie, w tym samym czasie i miejscu, co wręczenie dziennikarskiej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego;
b. Kandydatury dziennikarzy powinny zostać zgłoszone nie później niż na 6 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody
c. Komplet materiałów obejmujący imię i nazwisko zgłoszonego do Nagrody Dziennikarza wraz z uzasadnieniem oraz zbiorem przykładowych działań i publikacji kandydata, powinien zostać przekazany do Organizatora nie później niż na 5 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
d. Przekazanie całości materiałów, o których mowa w ppkt. 2c, poszczególnym członkom Kapituły, powinno zostać dokonane przez Organizatora nie później niż na 4 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
e. Zgromadzenie Kapituły celem wyboru nominowanych w Konkursie oraz zwycięzcy Konkursu powinno odbyć się przynajmniej na 3 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu z ważnych przyczyn.
4. W każdej edycji Konkursu odbywa się zwyczajne zgromadzenie Kapituły poświęcone wyłonieniu nominowanych Dziennikarzy i zwycięzcy Konkursu.
5. W razie potrzeby, Organizator może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie Kapituły.
6. Obradom Kapituły przewodniczy przedstawiciel Radia ZET.
7. Organizator dopuszcza przeprowadzenie zgromadzenia Kapituły w całości lub w części w formie zdalnej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
8. Kapituła podejmuje decyzje na zgromadzeniu, w formie uchwał, w głosowaniu zwykłą większością głosów.
9. Głosowanie odbywa się jawnie z wyłączeniem głosowania na laureata Nagrody, które odbywa się w sposób tajny, w trybie wskazanym przez Organizatora.
10. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Kapituły (osobiście lub przez pełnomocnika). W razie równego podziału głosów Sekretarz zarządza powtórne głosowanie. W przypadku ponownej równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły.
11. Członek Kapituły nie biorący osobiście udziału w zgromadzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji stosownie do celu i przedmiotu danego zgromadzenia.

CZĘŚĆ VI. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

Postanowienia ogólne

1. Konkurs składa się z 2 etapów: zgłaszania kandydatur oraz wyboru nominowanych i zwycięzcy.

 Zgłaszanie kandydatur

2. W Konkursie biorą udział Dziennikarze zgłoszeni do Nagrody przez członków zwyczajnych Kapituły.
3. Każdy z uczestników Konkursu może brać udział w nieograniczonej liczbie edycji Konkursu.
4. Każdy z członków zwyczajnych Kapituły ma prawo i obowiązek do zgłoszenia jednego Dziennikarza, który bierze udział w Konkursie. Zgłoszenie kandydatury Dziennikarza oznacza przedstawienie (1) imienia i nazwiska nominowanego oraz (2) złożenie pisemnego uzasadnienia wskazującego na spełnianie przez Dziennikarza celów Konkursu wskazanych w cz. I regulaminu wraz z konkretnymi przykładami działalności i/lub publikacji nominowanego.
5. Członek Kapituły, będący przedstawicielem mediów nie może zgłosić Dziennikarza, który pracuje lub współpracuje w podmiocie, w którym dany Członek Kapituły jest zatrudniony (w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną) lub podmiot z nim powiązany kapitałowo lub organizacyjnie (podmiot z tej samej Grupy Mediowej).
6. Dziennikarze wchodzący w skład Kapituły nie mogą brać udziału w Konkursie w okresie ich kadencji.
7. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów zgłoszony Dziennikarz nie mógł brać udziału w Konkursie, członek Kapituły może zgłosić inną kandydaturę, o ile nie zakłóci to w sposób istotny harmonogramu prac. W przeciwnym razie, traci prawo zgłoszenia kandydata. Decyzję w przedmiocie przekazania spóźnionego zgłoszenia pod obrady Kapituły podejmuje Organizator.

 Wybór nominowanych i zwycięzcy

8. W terminie ustalonym Harmonogramem, Kapituła gromadzi się celem wyłonienia 3 nominowanych oraz zwycięzcy Konkursu (Zgromadzenie Kapituły).
9. W przypadku braku quorum, Organizator biorąc pod uwagę sugestie obecnych członków Kapituły wyznacza kolejny termin Zgromadzenia nie później niż w sposób gwarantujący wręczenie Nagrody i Wyróżnień na uroczystej gali w terminie wskazanym w Harmonogramie. W razie wyznaczenia kolejnego terminu Zgromadzenia nie jest wymagane zachowanie quorum.
10. Każdy z członków Kapituły w ustnym przemówieniu uzasadnia swoją kandydaturę do Nagrody.
11. Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza do przedstawienia w jego imieniu uzasadnienia zgłoszonej kandydatury oraz do głosowania w jego imieniu. Udzielenie takiego upoważnienia innej osobie jest niedopuszczalne.
12. Po prezentacji wszystkich nominacji Sekretarz zarządza dyskusję, a następnie głosowanie.
13. W dyskusji i głosowaniu biorą udział wszyscy obecni członkowie Kapituły.
14. Każdy z członków Kapituły głosuje na trzech zgłoszonych Dziennikarzy przyznając odpowiednio 5, 3 i 1 pkt. Do finału konkursu przechodzi 3 Dziennikarzy (dalej: „Finaliści”), którzy otrzymali największą liczbę punktów. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymało większa liczba Dziennikarzy, wszyscy oni przechodzą do finału.
15. Finaliści otrzymują nominacje w danej edycji Konkursu.
16. Zwycięzcą Konkursu zostaje Dziennikarz, który uzyskał największą liczbę punktów w głosowaniu. Dziennikarz ten otrzymuje Nagrodę.
17. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy, Sekretarz Kapituły zarządza ponowne głosowanie. Jeśli i tym razem nie udaje się wyłonić jednego zwycięzcy, Sekretarz zarządza głosowanie nad pięcioma kandydaturami, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w poprzednim głosowaniu. Lista Dziennikarzy biorących udział w tym głosowaniu może zostać rozszerzona, w przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymała większa liczba Dziennikarzy.  W przypadku, gdy i to głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, Nagroda w danej edycji nie zostaje przyznana, a kwota Nagrody zwiększy pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu. W takiej sytuacji wszyscy finaliści otrzymują równorzędne Wyróżnienia.
18. W wyjątkowej sytuacji, Kapituła może podjąć decyzję o podziale Nagrody i przyznaniu jej dwóm Dziennikarzom. Decyzja taka winna zapaść jednogłośnie.
19. Głosowanie wyłaniające Finalistów konkursu przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania. Po podliczeniu głosów Sekretarz podaje do wiadomości członków Kapituły, którzy Dziennikarze otrzymali nominacje, bez podawania liczby otrzymanych przez nich punktów.

Odbiór nagród

20. Zwycięzcę Konkursu ogłasza i Nagrodę wręcza przedstawiciel Organizatora na Gali, na którą zaprasza wszystkich nominowanych Dziennikarzy oraz członków Kapituły.
21. Organizator zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10.000 zł poprzez potrącenie tej kwoty z kwoty Nagrody.

CZĘŚĆ VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy spełniają warunki formalne określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Radia ZET oraz stronie www.nagrodawoyciechowskiego.pl.
3. Dokonywanie zmian i aktualizacji Regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.

Warszawa, 18 września 2023 r.,

W imieniu Organizatora:

Maciej Strzelecki, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Adam Fijałkowski, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Tomasz Zakrzewski, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Mariusz Smolarek, redaktor naczelny i dyrektor programowy Radia ZET

Rozwiń