forum_dziennikarskie (1)
fot.

I FORUM DZIENNIKARSKIE Nagrody Radia ZET im. Andrzeja WOYCIECHOWSKIEGO

„Media i wojna. Między informacją a propagandą”

I Forum Dziennikarskie odbyło się po raz pierwszy 16 listopada 2022 roku i był częścią organizowanej od 2005 roku Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.

 

Temat przewodni Forum Dziennikarskiego – podobnie jak całej 18.edycji Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego brzmiał „Media i media. Między informacją a propagandą”. Kontekstem debaty o dziennikarstwie i mediach była wojna w Ukrainie i wpływ, jaki na jej przebieg oraz postawy obywatelskie różnych narodów wywiera przekaz medialny.

 

Podczas Forum zabrali głos przedstawiciele środowiska dziennikarskiego i akademickiego, znani reporterzy wojenni, którzy relacjonowali wojnę w Ukrainie, eksperci z obszaru socjologii, komunikacji i nowych mediów.

Szczegółowe informacje

16 listopada 2022 (środa) Warszawa, godz. 10-15 

Garnizon Sztuki, ul. Konopnickiej 6, Warszawa

Program

wykład gościa specjalnego

Czego polskich dziennikarzy powinna nauczyć dewastacja wolnych mediów na Węgrzech?

Szabolcs Panyi, dziennikarz węgierskiego portalu direkt36.hu

 
Panel dyskusyjny I

Korespondencja z wojny. Jak pracuje dziennikarz na froncie w świecie zawładniętym przez nowe media

Prowadzenie: Marek Czyż
Paneliści: Bianka Zalewska, Wojciech Bojanowski, Paweł Reszka, Miłosz Gocłowski

 
Panel dyskusyjny II

Misja dziennikarska a biznes. Rola mediów w obliczu wszechogarniającego kryzysu

Prowadzenie: Jarosław Sroka
Paneliści: Jerzy Baczyński (Polityka), Michał Mańkowski (natemat.pl), Dariusz Rosiak (Raport o stanie świata), Bartosz Węglarczyk (Onet)

 
Panel dyskusyjny III

Propaganda, tendencyjność i manipulacja w dobie mediów społecznościowych

Prowadzenie: prof. Klaus Bachmann
Paneliści: dr Katarzyna Bąkowicz, Małgorzata Kilian-Grzegorczyk, prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, Artur Roguski, Jacek Czarnecki

 

Podsumowanie

Prelegenci

Formularz zgłoszeniowy

Nie

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: reklamacje@radiozet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA
przeprowadzenie konkursu, obsługa zgłoszeń do konkursu, wyłonienie zwycięzców konkursu, obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacja publikacji wyników konkursu, ogłoszenie zwycięzcy, wydanie nagrody, obsługa reklamacji dotyczących konkursu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na przeprowadzeniu konkursu, publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji głosu zwycięzcy konkursu, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na budowaniu wizerunku i promocji Administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacją Konkursu w szczególności spółka CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, która na zlecenie Administratora (Organizatora) Konkursu zajmie się wysyłką nagród, kurier, Poczta Polska, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych.

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez Administratora adekwatnie do treści regulaminu Konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody, a brak możliwości ich przetwarzania przez Administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w Konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Idea

Forum Dziennikarskie Nagrody Woyciechowskiego to platforma wymiany doświadczeń i opinii oraz miejsce wielostronnej dyskusji na temat wyzwań, przed którymi stoją dziś dziennikarze. Wydarzenie jest skierowane do całego środowiska dziennikarskiego w Polsce, a szczególnie do młodych adeptów zawodu oraz do studentów dziennikarstwa.

Celem Forum Dziennikarskiego jest budowanie świadomości roli, jaką w demokratycznym świecie pełni jakościowe dziennikarstwo oparte na wartościach, takich jak rzetelność, wiarygodność i obiektywizm. Kluczowe dla Forum jest również podkreślanie odpowiedzialności, z jaką wiąże się wykonywanie zawodu dziennikarza oraz świadome uczestnictwo w komunikacji nowych mediów. Niezwykle istotne jest też uzmysłowienie środowisku dziennikarskiemu, a szczególnie młodym adeptom tego zawodu, jak wielkie szanse, ale też zagrożenia niesie ze sobą rozwój technologii.

Forum Dziennikarskie w 2022 roku odbędzie się po raz pierwszy i będzie częścią organizowanej od 2005 roku Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.

Temat przewodni Forum Dziennikarskiego – podobnie jak całej 18.edycji Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego – to „Media i media. Między informacją a propagandą”. Kontekstem debaty o dziennikarstwie i mediach będzie wojna w Ukrainie i wpływ, jaki na jej przebieg oraz postawy obywatelskie różnych narodów wywiera przekaz medialny.

Podczas Forum zabiorą głos przedstawiciele środowiska dziennikarskiego i akademickiego, znani reporterzy wojenni, którzy relacjonowali wojnę w Ukrainie, eksperci z obszaru socjologii, komunikacji i nowych mediów.