Regulamin


REGULAMIN NAGRODY DZIENNIKARSKIEJ RADIA ZET IM. ANDRZEJA WOYCIECHOWSKIEGO


A. Postanowienia ogólne

1.    Celem Konkursu „Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego”, zwanego dalej „Konkursem” jest nagradzanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Nagroda główna i wyróżnienia w Konkursie przyznawane są autorom materiałów dziennikarskich (dalej: Publikacje), które zdaniem Kapituły Konkursu łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają „za kulisy” otaczającej nas rzeczywistości.
2.    Organizatorem Konkursu jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, nadawca programu radiowego Radio ZET, zwana dalej „Radiem ZET” lub „Organizatorem”.
3.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Radio ZET.
5.    Publikacjami podlegającymi ocenie Kapituły są autorskie materiały dziennikarskie stanowiące w szczególności:

a.    artykuł prasowy lub internetowy;
b.    audycję radiową lub telewizyjną;
c.    film dokumentalny lub reportaż
– i to niezależnie od rodzaju środka i formy publikacji.

6.    Publikacją podlegającą ocenie Kapituły może być także cykl powiązanych ze sobą tematycznie artykułów prasowych, internetowych, bądź też audycji radiowych lub telewizyjnych danego autora, jeżeli przedstawione w tym cyklu zagadnienie stanowi spójną całość, która mogłaby być tematem pojedynczej publikacji zaś podział na poszczególne odcinki jest wyłącznie natury technicznej.

B. Nagroda

1.    W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększona o kwotę w wysokości 5556 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, dalej „Nagroda”, oraz dwa równorzędne wyróżnienia honorowane symbolicznym dyplomem specjalnym, dalej „Wyróżnienia”.
2.    Nagroda i Wyróżnienia przyznawane są autorom Publikacji, które ukazały się w okresie od 1 września roku poprzedzającego przyznanie Nagrody do 31 sierpnia roku przyznania Nagrody.
3.    Nagrodę przyznaje się autorowi, którego Publikacja uzyskała najwięcej głosów w finałowym głosowaniu Kapituły.
4.    Wyróżnienia otrzymują autorzy, których Publikacje uzyskały drugie i trzecie miejsce w finałowym głosowaniu Kapituły.
5.    W przypadku Publikacji zbiorowych Nagroda lub Wyróżnienia są przyznawane wspólnie autorom Publikacji.

C. Czas trwania Konkursu

1.    Konkurs odbywa się w corocznych edycjach.
2.    Pierwsza edycja Konkursu zostaje zorganizowana w 2005 roku.
3.    Organizator może w ramach swojego uznania podjąć decyzję o zaprzestaniu organizowania Konkursu lub jego zawieszeniu.

D. Komisja Konkursowa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Celem czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu przyznania Nagrody oraz Wyróżnień, Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”.
2.    Kapituła podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości, Kapituła jest uprawniona do dokonania wykładni Regulaminu oraz oceny, czy nominowana Publikacja odpowiada kryteriom przewidzianym w punkcie A.5.
3.    Decyzje podjęte przez Kapitułę, w sprawach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, są niezawisłe, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

II. SKŁAD

5.    Kapituła składa się z co najmniej 10 członków, będących wybitnymi postaciami polskiego dziennikarstwa oraz rynku mediów.
6.    W skład Kapituły wchodzą członkowie honorowi i członkowie zwyczajni.
7.    Każdorazowo w skład Kapituły  – jako członek honorowy – wchodzi pani Katarzyna Radziwiłł, córka Andrzeja Woyciechowskiego.
8.    Członek honorowy Kapituły ma prawo głosu we wszelkich głosowaniach.
9.    Członkowie zwyczajni Kapituły mają prawo głosu we wszelkich głosowaniach oraz prawo i obowiązek do nominowania Publikacji do Konkursu.
10.    Członek zwyczajny Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, tj. od momentu zatwierdzenia składu Kapituły w danym roku do dnia uroczystej gali wieńczącej prace Kapituły, na której przewidziano wręczenie Nagrody i Wyróżnień..
11.    Członek zwyczajny Kapituły może zostać powołany ponownie do składu Kapituły w latach kolejnych.
12.    Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany.
13.    Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Organizator może powołać nowego Członka Kapituły na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało.
14.    Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje pro publico bono.

III. SEKRETARZ KAPITUŁY

15.    Organizator wyznacza sekretarza Kapituły na okres 1 roku spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze. Sekretarz Kapituły czuwa nad zgodnością prac i obrad Kapituły z niniejszym Regulaminem i prawem. Sekretarz nie jest członkiem Kapituły, nie przysługuje mu prawo głosu w głosowaniach ani uprawnienie do nominowania Publikacji do Nagrody. Sekretarz ma głos doradczy w zakresie wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
16.    Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń Kapituły i ich przechowanie przez okres 5 lat od daty sporządzenia.

IV. HARMONOGRAM PRAC KAPITUŁY

17.    Organizator ustala corocznie w terminie do dnia 31 sierpnia, harmonogram przebiegu Konkursu i prac Kapituły, dalej „Harmonogram”.
18.    Ustalając Harmonogram, Organizator kieruje się następującymi założeniami:

1)    Uroczyste wręczenie Nagrody następuje w październiku lub listopadzie;
2)    Nominacje powinny zostać dokonane nie później niż na 6 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
3)    Komplet materiałów obejmujący nominowaną Publikację wraz z uzasadnieniem powinien zostać przekazany do Organizatora nie później niż na 5 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
4)    Przekazanie całości materiałów, o których mowa w ppkt. 3, poszczególnym członkom Kapituły, powinno zostać dokonane przez Organizatora nie później niż na 4 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
5)    Zgromadzenie Kapituły celem wyboru finalistów Konkursu oraz zwycięzcy Konkursu powinno odbyć się przynajmniej na 3 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody.

19.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu z ważnych przyczyn.
20.    W każdej edycji Konkursu odbywa się zwyczajne zgromadzenie Kapituły poświęcone wyborowi finalistów i zwycięzcy Konkursu.
21.    W razie potrzeby Organizator może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie Kapituły.
22.    Obradom Kapituły przewodniczy przedstawiciel Radia ZET.
23.    Kapituła podejmuje decyzje na zgromadzeniu, w formie uchwał, w głosowaniu zwykłą większością głosów. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Kapituły (osobiście lub przez pełnomocnika). W razie równego podziału głosów Sekretarz zarządza powtórne głosowanie.
24.    Członek Kapituły nie biorący osobiście udziału w zgromadzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji stosownie do celu i przedmiotu danego zgromadzenia.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs składa się z 3 etapów.

II. ETAP PIERWSZY – NOMINOWANIE

2.    W Konkursie biorą udział autorzy Publikacji nominowanych do Nagrody przez członków zwyczajnych Kapituły.
3.    Każdy z uczestników Konkursu może brać udział w nieograniczonej liczbie edycji Konkursu.
4.    Każdy z członków zwyczajnych Kapituły ma prawo i obowiązek do nominowania jednej Publikacji. Nominowanie Publikacji oznacza przedstawienie (1) jej treści (co najmniej poprzez jej oznaczenie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez każdego Członka Kapituły) oraz (2) złożenie pisemnego uzasadnienia wskazującego na spełnianie przez Publikację celów Konkursu wskazanych w pkt A.1.
5.    Członek Kapituły nie może nominować Publikacji, które zostały opublikowane po raz pierwszy przez podmiot, w którym dany Członek Kapituły jest zatrudniony (w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną) lub podmiot z nim powiązany kapitałowo lub organizacyjnie (podmiot z tej samej Grupy Mediowej).
6.    Publikacje autorstwa członków Kapituły nie mogą brać udziału w Konkursie w okresie ich kadencji. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt. B ppkt. 5.
7.    W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nominowana Publikacja nie mogła brać udziału w Konkursie, członek Kapituły może dokonać innej nominacji, o ile nie zakłóci to w sposób istotny harmonogramu prac. W przeciwnym razie, traci prawo nominacji. Decyzję w przedmiocie przekazania spóźnionej nominacji pod obrady Kapituły podejmuje Organizator.

III. ETAP DRUGI – WYBÓR PRZEZ KAPITUŁĘ 3 FINALISTÓW

8.    W terminie ustalonym Harmonogramem, Kapituła gromadzi się celem wyłonienia 3 finalistów, a następnie spośród nich, zwycięzcy Konkursu (Zgromadzenie Kapituły).
9.    W przypadku braku quorum, Organizator biorąc pod uwagę sugestie obecnych członków Kapituły wyznacza kolejny termin Zgromadzenia nie później niż w sposób gwarantujący wręczenie Nagrody i Wyróżnień na uroczystej gali w terminie wskazanym w Harmonogramie. W razie wyznaczenia kolejnego terminu Zgromadzenia nie jest wymagane zachowanie quorum.
10.    Każdy z członków Kapituły w ustnym przemówieniu uzasadnia swoją nominację.
11.    Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza do przedstawienia w jego imieniu uzasadnienia nominacji oraz do głosowania w jego imieniu. Udzielenie takiego upoważnienia innej osobie jest niedopuszczalne.
12.    Po prezentacji wszystkich nominacji Sekretarz zarządza dyskusję, a następnie głosowanie.
13.    W dyskusji i głosowaniu biorą udział wszyscy obecni członkowie Kapituły.
14.    Każdy z członków Kapituły głosuje na trzy najlepsze Publikacje, które otrzymały nominacje, przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt.
15.    Do finału konkursu przechodzą 3 nominowane Publikacje, które otrzymały największą liczbę punktów. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymała większa liczba publikacji, wszystkie one przechodzą do finału.
16.    Głosowanie przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania. Po podliczeniu głosów Sekretarz podaje do wiadomości uczestników zgromadzenia, które Publikacje przeszły do finału, bez podawania liczby oddanych na nie głosów.

IV. ETAP TRZECI – FINAŁ

17.    Finał Konkursu odbywa się na tym samym zgromadzeniu Kapituły, co wybór finalistów.
18.    Każdy z członków Kapituły oddaje jeden głos na jednego z finalistów. Głosowanie przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania.
19.    Zwycięzcą Konkursu zostaje autor Publikacji, która uzyskała największą liczbę głosów. Autor ten otrzymuje Nagrodę.
20.    W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy, pomimo przeprowadzenia dwóch kolejnych głosowań, Nagroda w danej edycji nie zostaje przyznana, a kwota Nagrody zwiększy pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu. W takiej sytuacji wszyscy finaliści otrzymują równorzędne Wyróżnienia. W wyjątkowej sytuacji, Kapituła może podjąć decyzję o podziale Nagrody i przyznaniu jej dwóm autorom. Decyzja taka winna zapaść jednogłośnie.
21.    Kapituła ma prawo do podjęcia uchwały o nie przyznawaniu nagrody w danej edycji Konkursu. W takiej sytuacji kwota Nagrody zwiększa pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu.

F. Odbiór nagród

1.    Zwycięzcę Konkursu i wyróżnionych ogłasza i Nagrodę oraz Wyróżnienia wręcza Organizator na uroczystej gali, na którą zaprasza wszystkich nominowanych oraz członków Kapituły.
2.    Organizator zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 361) przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.

G. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki formalne określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody.
2.    Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Radia ZET.
3.    Dokonywanie zmian i aktualizacji Regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.


Warszawa, 4 lipca 2011 r.

Aktualizacja: sierpień 2016 r.


W imieniu Organizatora:

Andrzej Matuszyński, Członek Zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Ewa Rosiewicz, Członek Zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Jarosław Paszkowski, Redaktor Naczelny Radia ZET