Regulamin


REGULAMIN NAGRODY DZIENNIKARSKIEJ RADIA ZET IM. ANDRZEJA WOYCIECHOWSKIEGO


A. Postanowienia ogólne

1.    Celem Konkursu „Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego”, zwanego dalej „Konkursem” jest nagradzanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Nagroda główna i wyróżnienia w Konkursie przyznawane są autorom materiałów dziennikarskich (dalej: Publikacje), które zdaniem Kapituły Konkursu łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają „za kulisy” otaczającej nas rzeczywistości.
2.    Organizatorem Konkursu jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, nadawca programu radiowego Radio ZET, zwana dalej „Radiem ZET” lub „Organizatorem”.
3.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Radio ZET.
5.    Publikacjami podlegającymi ocenie Kapituły są autorskie materiały dziennikarskie stanowiące w szczególności:

a.    artykuł prasowy lub internetowy;
b.    audycję radiową lub telewizyjną;
c.    film dokumentalny lub reportaż
– i to niezależnie od rodzaju środka i formy publikacji.

6.    Publikacją podlegającą ocenie Kapituły może być także cykl powiązanych ze sobą tematycznie artykułów prasowych, internetowych, bądź też audycji radiowych lub telewizyjnych danego autora, jeżeli przedstawione w tym cyklu zagadnienie stanowi spójną całość, która mogłaby być tematem pojedynczej publikacji zaś podział na poszczególne odcinki jest wyłącznie natury technicznej.

B. Nagroda

1.    W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększona o kwotę w wysokości 5556 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego, dalej „Nagroda”, oraz dwa równorzędne wyróżnienia honorowane symbolicznym dyplomem specjalnym, dalej „Wyróżnienia”.
2.    Nagroda i Wyróżnienia przyznawane są autorom Publikacji, które ukazały się w okresie od 1 września roku poprzedzającego przyznanie Nagrody do 31 sierpnia roku przyznania Nagrody.
3.    Nagrodę przyznaje się autorowi, którego Publikacja uzyskała najwięcej głosów w finałowym głosowaniu Kapituły.
4.    Wyróżnienia otrzymują autorzy, których Publikacje uzyskały drugie i trzecie miejsce w finałowym głosowaniu Kapituły.
5.    W przypadku Publikacji zbiorowych Nagroda lub Wyróżnienia są przyznawane wspólnie autorom Publikacji.

C. Czas trwania Konkursu

1.    Konkurs odbywa się w corocznych edycjach.
2.    Pierwsza edycja Konkursu zostaje zorganizowana w 2005 roku.
3.    Organizator może w ramach swojego uznania podjąć decyzję o zaprzestaniu organizowania Konkursu lub jego zawieszeniu.

D. Komisja Konkursowa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Celem czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu przyznania Nagrody oraz Wyróżnień, Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”.
2.    Kapituła podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości, Kapituła jest uprawniona do dokonania wykładni Regulaminu oraz oceny, czy nominowana Publikacja odpowiada kryteriom przewidzianym w punkcie A.5.
3.    Decyzje podjęte przez Kapitułę, w sprawach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, są niezawisłe, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

II. SKŁAD

5.    Kapituła składa się z co najmniej 10 członków, będących wybitnymi postaciami polskiego dziennikarstwa oraz rynku mediów.
6.    W skład Kapituły wchodzą członkowie honorowi i członkowie zwyczajni.
7.    Każdorazowo w skład Kapituły  – jako członek honorowy – wchodzi pani Katarzyna Radziwiłł, córka Andrzeja Woyciechowskiego.
8.    Członek honorowy Kapituły ma prawo głosu we wszelkich głosowaniach.
9.    Członkowie zwyczajni Kapituły mają prawo głosu we wszelkich głosowaniach oraz prawo i obowiązek do nominowania Publikacji do Konkursu.
10.    Członek zwyczajny Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, tj. od momentu zatwierdzenia składu Kapituły w danym roku do dnia uroczystej gali wieńczącej prace Kapituły, na której przewidziano wręczenie Nagrody i Wyróżnień..
11.    Członek zwyczajny Kapituły może zostać powołany ponownie do składu Kapituły w latach kolejnych.
12.    Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany.
13.    Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Organizator może powołać nowego Członka Kapituły na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało.
14.    Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje pro publico bono.

III. SEKRETARZ KAPITUŁY

15.    Organizator wyznacza sekretarza Kapituły na okres 1 roku spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze. Sekretarz Kapituły czuwa nad zgodnością prac i obrad Kapituły z niniejszym Regulaminem i prawem. Sekretarz nie jest członkiem Kapituły, nie przysługuje mu prawo głosu w głosowaniach ani uprawnienie do nominowania Publikacji do Nagrody. Sekretarz ma głos doradczy w zakresie wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
16.    Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń Kapituły i ich przechowanie przez okres 5 lat od daty sporządzenia.

IV. HARMONOGRAM PRAC KAPITUŁY

17.    Organizator ustala corocznie w terminie do dnia 31 sierpnia, harmonogram przebiegu Konkursu i prac Kapituły, dalej „Harmonogram”.
18.    Ustalając Harmonogram, Organizator kieruje się następującymi założeniami:

1)    Uroczyste wręczenie Nagrody następuje w październiku lub listopadzie;
2)    Nominacje powinny zostać dokonane nie później niż na 6 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
3)    Komplet materiałów obejmujący nominowaną Publikację wraz z uzasadnieniem powinien zostać przekazany do Organizatora nie później niż na 5 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
4)    Przekazanie całości materiałów, o których mowa w ppkt. 3, poszczególnym członkom Kapituły, powinno zostać dokonane przez Organizatora nie później niż na 4 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody;
5)    Zgromadzenie Kapituły celem wyboru finalistów Konkursu oraz zwycięzcy Konkursu powinno odbyć się przynajmniej na 3 tygodnie przed uroczystym wręczeniem Nagrody.

19.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu z ważnych przyczyn.
20.    W każdej edycji Konkursu odbywa się zwyczajne zgromadzenie Kapituły poświęcone wyborowi finalistów i zwycięzcy Konkursu.
21.    W razie potrzeby Organizator może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie Kapituły.
22.    Obradom Kapituły przewodniczy przedstawiciel Radia ZET.
23.    Kapituła podejmuje decyzje na zgromadzeniu, w formie uchwał, w głosowaniu zwykłą większością głosów. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Kapituły (osobiście lub przez pełnomocnika). W razie równego podziału głosów Sekretarz zarządza powtórne głosowanie.
24.    Członek Kapituły nie biorący osobiście udziału w zgromadzeniu zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie swoich propozycji stosownie do celu i przedmiotu danego zgromadzenia.

E. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs składa się z 3 etapów.

II. ETAP PIERWSZY – NOMINOWANIE

2.    W Konkursie biorą udział autorzy Publikacji nominowanych do Nagrody przez członków zwyczajnych Kapituły.
3.    Każdy z uczestników Konkursu może brać udział w nieograniczonej liczbie edycji Konkursu.
4.    Każdy z członków zwyczajnych Kapituły ma prawo i obowiązek do nominowania jednej Publikacji. Nominowanie Publikacji oznacza przedstawienie (1) jej treści (co najmniej poprzez jej oznaczenie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez każdego Członka Kapituły) oraz (2) złożenie pisemnego uzasadnienia wskazującego na spełnianie przez Publikację celów Konkursu wskazanych w pkt A.1.
5.    Członek Kapituły nie może nominować Publikacji, które zostały opublikowane po raz pierwszy przez podmiot, w którym dany Członek Kapituły jest zatrudniony (w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną) lub podmiot z nim powiązany kapitałowo lub organizacyjnie (podmiot z tej samej Grupy Mediowej).
6.    Publikacje autorstwa członków Kapituły nie mogą brać udziału w Konkursie w okresie ich kadencji. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w pkt. B ppkt. 5.
7.    W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów nominowana Publikacja nie mogła brać udziału w Konkursie, członek Kapituły może dokonać innej nominacji, o ile nie zakłóci to w sposób istotny harmonogramu prac. W przeciwnym razie, traci prawo nominacji. Decyzję w przedmiocie przekazania spóźnionej nominacji pod obrady Kapituły podejmuje Organizator.

III. ETAP DRUGI – WYBÓR PRZEZ KAPITUŁĘ 3 FINALISTÓW

8.    W terminie ustalonym Harmonogramem, Kapituła gromadzi się celem wyłonienia 3 finalistów, a następnie spośród nich, zwycięzcy Konkursu (Zgromadzenie Kapituły).
9.    W przypadku braku quorum, Organizator biorąc pod uwagę sugestie obecnych członków Kapituły wyznacza kolejny termin Zgromadzenia nie później niż w sposób gwarantujący wręczenie Nagrody i Wyróżnień na uroczystej gali w terminie wskazanym w Harmonogramie. W razie wyznaczenia kolejnego terminu Zgromadzenia nie jest wymagane zachowanie quorum.
10.    Każdy z członków Kapituły w ustnym przemówieniu uzasadnia swoją nominację.
11.    Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza do przedstawienia w jego imieniu uzasadnienia nominacji oraz do głosowania w jego imieniu. Udzielenie takiego upoważnienia innej osobie jest niedopuszczalne.
12.    Po prezentacji wszystkich nominacji Sekretarz zarządza dyskusję, a następnie głosowanie.
13.    W dyskusji i głosowaniu biorą udział wszyscy obecni członkowie Kapituły.
14.    Każdy z członków Kapituły głosuje na trzy najlepsze Publikacje, które otrzymały nominacje, przyznając odpowiednio 3, 2 i 1 punkt.
15.    Do finału konkursu przechodzą 3 nominowane Publikacje, które otrzymały największą liczbę punktów. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymała większa liczba publikacji, wszystkie one przechodzą do finału.
16.    Głosowanie przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania. Po podliczeniu głosów Sekretarz podaje do wiadomości uczestników zgromadzenia, które Publikacje przeszły do finału, bez podawania liczby oddanych na nie głosów.

IV. ETAP TRZECI – FINAŁ

17.    Finał Konkursu odbywa się na tym samym zgromadzeniu Kapituły, co wybór finalistów.
18.    Każdy z członków Kapituły oddaje jeden głos na jednego z finalistów. Głosowanie przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania.
19.    Zwycięzcą Konkursu zostaje autor Publikacji, która uzyskała największą liczbę głosów. Autor ten otrzymuje Nagrodę.
20.    W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy, pomimo przeprowadzenia dwóch kolejnych głosowań, Nagroda w danej edycji nie zostaje przyznana, a kwota Nagrody zwiększy pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu. W takiej sytuacji wszyscy finaliści otrzymują równorzędne Wyróżnienia. W wyjątkowej sytuacji, Kapituła może podjąć decyzję o podziale Nagrody i przyznaniu jej dwóm autorom. Decyzja taka winna zapaść jednogłośnie.
21.    Kapituła ma prawo do podjęcia uchwały o nie przyznawaniu nagrody w danej edycji Konkursu. W takiej sytuacji kwota Nagrody zwiększa pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu.

F. Odbiór nagród

1.    Zwycięzcę Konkursu i wyróżnionych ogłasza i Nagrodę oraz Wyróżnienia wręcza Organizator na uroczystej gali, na którą zaprasza wszystkich nominowanych oraz członków Kapituły.
2.    Organizator zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 361) przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagród w wysokości wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa.

G. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki formalne określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody.
2.    Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Radia ZET.
3.    Dokonywanie zmian i aktualizacji Regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.


Warszawa, 4 lipca 2011 r.

Aktualizacja: sierpień 2016 r.


W imieniu Organizatora:

Andrzej Matuszyński, Członek Zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Ewa Rosiewicz, Członek Zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Jarosław Paszkowski, Redaktor Naczelny Radia ZET


REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ SPECJALNĄ RADIA ZET IM. ANDRZEJA WOYCIECHOWSKIEGO „DZIENNIKARZ DEKADY”

wersja uwzględniająca postulaty Fundatora i Kapituły, zaktualizowana w trybie przewidzianym w punkcie F2


A. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem Konkursu o Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego  „Dziennikarz Dekady” (dalej: „Konkurs”) jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8 (dalej: „Organizator”).
2.    Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Fundatorem nagrody specjalnej w Konkursie jest Zbigniew Jakubas.
4.    Celem Konkursu jest wyróżnienie oraz nagrodzenie dziennikarzy, którzy w ramach swojej działalności w latach 2009-2019 stali się symbolem niezależnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa, wykazywali się szczególnym profesjonalizmem i obiektywizmem przestrzegali etyki zawodowej, a ich materiały (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne) cieszyły się uznaniem społecznym i miały istotny wkład w postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości.

B. Nagroda Specjalna

1.   W Konkursie przewidziano trzy niezależne i równorzędne nagrody specjalne dla trzech dziennikarzy, którzy – zdaniem kolegiów redakcyjnych polskich mediów publicystyczno-informacyjnych oraz Kapituły Konkursu Radia ZET Andrzeja Woyciechowskiego – przez ostatnich 10 lat najpełniej spełniają kryterium wskazane w punkcie A.4.

2. Każda nagroda specjalna obejmuje:

      • nagrodę pieniężną w wysokości po 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda,
      • pamiątkową statuetkę.

3.    Nagrodzeni dziennikarze będą uprawnieni do posługiwania się tytułem honorowym „„Dziennikarz Dekady” 2009-2019 Konkursu Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego”.
4.    Nagrodę w Konkursie może otrzymać wyłącznie osoba fizyczna wykonująca zawód dziennikarza przynajmniej przez 5 lat w okresie pomiędzy rokiem 2009 a 2019.

C. Czas trwania Konkursu

1.    Regulamin przewiduje jedną edycję Konkursu.
2.    Harmonogram Konkursu ustala Organizator. Organizator ma prawo do zmiany Harmonogramu z ważnych przyczyn.

D. Kapituła Konkursu

1.    Kapitułą niniejszego Konkursu jest Kapituła  Konkursu o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2019.
2.    Kapituła Konkursu czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem Konkursu oraz dokonuje wyboru Nagrodzonych.
3.    Kapituła podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości, Kapituła jest uprawniona do dokonania wykładni Regulaminu. W szczególności, Kapituła może dokonać oceny, czy zgłoszenie lub nominacja odpowiada kryteriom przewidzianym w punkcie E.6.
4.    Decyzje podjęte przez Kapitułę, w sprawach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, są niezawisłe, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
5.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

E. Przebieg Konkursu

I. NOMINACJE

1.    Nominacje do Konkursu będą pochodzić z dwóch źródeł:

1)    Spośród kandydatur zgłoszonych przez redakcje największe polskie  mediów informacyjno-publicystycznych (w tym redakcje portali  internetowych) wpisanych do sądowego rejestru dzienników i czasopism sprzed 1 stycznia 2019 roku i zaproszonych do udziału w konkursie przez Organizatora – nominację uzyskają dziennikarze, którzy uzyskają najwyższą liczbę zgłoszeń („nominacje redakcyjne”);

2)    Każdy z Członków Zwyczajnych Kapituły Konkursu o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego może przyznać nominację dwóm dziennikarzom („nominacje kapituły”).

2.    Każda zaproszona do konkursu redakcja może dokonać zgłoszenia od jednego do dwóch dziennikarzy.
3.    Zgłoszenia redakcji przyjmowane są w terminie wskazanym w Harmonogramie, wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez skierowanie ich na adres naw@radiozet.pl.
4.    Po upływie terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej, Organizator sporządzi zestawienie zgłoszeń wszystkich redakcji. Trzech dziennikarzy, którzy otrzymają największą liczbę zgłoszeń otrzyma nominacje do Nagrody Specjalnej. W razie równej liczby zgłoszeń na miejscu trzecim dla dwóch lub większej liczby dziennikarzy, nominacje uzyskają wszystkie te osoby.
5.    Członkowie Kapituły zgłaszają swoje nominacje w terminie wskazanym w Harmonogramie  poprzez skierowanie ich na adres naw@radiozet.pl.  6.    Redakcje nie mogą zgłaszać dziennikarzy stałe przez nie zatrudnionych (w oparciu o jakikolwiek stosunek prawny, którzy publikują w nich regularnie), bądź też podmiot powiązany kapitałowo z nimi. Członkowie Kapituły nie mogą nominować dziennikarzy, którzy są zatrudnieni na stałe (w oparciu o jakikolwiek stosunek prawny i publikują regularnie) przez podmioty zatrudniające danego Członka Kapituły, bądź też podmiot powiązany kapitałowo z nim. Zgłoszenia oraz nominacje dokonane niezgodnie z powyższym zastrzeżeniem będą traktowane jako nieważne. W razie wystąpienia wątpliwości, Organizator może zwrócić się do zgłaszającej redakcji lub nominującego Członka Kapituły o ich wyjaśnienie. W razie wystąpienia wątpliwości, Redakcja lub Członek Kapituły może – odpowiednio – zgłosić lub nominować innego dziennikarza w miejsce dotychczas zgłoszonego, o ile nastąpi to przed upływem terminów wskazanych w pkt 3 i 5 powyżej.
7.    Członkowie Kapituły nie mogą być nominowani do Nagrody Specjalnej chyba, że zrezygnują z udziału w pracach Kapituły. W sytuacji rezygnacji z członkostwa w Kapitule nominacje zgłoszone przez taką osobę stają się nieważne i nie będą brane pod uwagę w dalszych pracach Kapituły.
8.    Zgłoszenia redakcji oraz nominacje członków Kapituły muszą zawierać co najmniej dwuzdaniowe uzasadnienie. Zgłoszenia bez takiego uzasadnienia będą traktowane jako nieważne.
9.    Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji treści zgłoszeń redakcji i Członków Kapituły  wraz z uzasadnieniami (w całości lub w części), na co zgłaszający wyrażają zgodę.

II. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1.    Wyboru Zwycięzców – po przedstawieniu nominacji – dokonuje Kapituła Konkursu na posiedzeniu, podczas którego wyłaniany jest doroczny laureat Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.
2.    Nominacje redakcyjne przedstawia Sekretarz Kapituły w oparciu o uzasadnienia zgłoszeń poszczególnych redakcji.
3.    W kolejności ustalonej przez Sekretarza, Członkowie Kapituły ustnie uzasadniają swoje nominacje. Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza Kapituły do przedstawienia w jego imieniu uzasadnienia nominacji. Udzielenie takiego upoważnienia innej osobie jest niedopuszczalne.
4.    Po prezentacji wszystkich nominacji Sekretarz Kapituły zarządza dyskusję, a następnie głosowanie. W dyskusji i głosowaniu biorą udział wszyscy obecni członkowie Kapituły.
5.    Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza Kapituły do oddania głosu w jego imieniu. W upoważnieniu może być wskazany sposób głosowania.
6.    Każdy z członków Kapituły głosuje na trzech nominowanych, a każdy oddany głos ma wagę 1 punktu. Głosy zawierające tylko jedno wskazanie będą traktowane za nieważne.
7.    Niezależnie od powyższego nominacje redakcyjne uzyskują  dodatkowo: dziennikarz, który uzyskał najwięcej zgłoszeń – 3 pkt., drugi dziennikarz w kolejności – 2 pkt. oraz 1 pkt.  – dziennikarz trzeci w kolejności, przy czym w przypadku równej ilości zgłoszeń każdy z nominowanych dziennikarzy z równą liczbą zgłoszeń uzyskuje tę samą liczbę punktów.
8.    Liczba punktów przyznawanych w ramach nominacji redakcyjnych nie jest ujawniana Członkom Kapituły do momentu ogłoszenia wyników konkursu.
9.    Głosowanie przeprowadzane jest z użyciem imiennych kart do głosowania. Głosy oddawane przez pełnomocnika, a zawierające mniej niż trzy wskazania mogą być uzupełnione o brakującą liczbę wskazań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: michal.aleksandrowicz@eurozet.pl. Uzupełnienia głosu należy dokonać w terminie 7 dni licząc od daty posiedzenia Kapituły.
10.    Podliczenia punktów (zarówno z tytułu nominacji redakcyjnych, tych oddanych na posiedzeniu Kapituły, jak i głosów uzupełniających oddanych za pośrednictwem poczty elektronicznej) dokonuje Sekretarz. Po podliczeniu głosów Sekretarz podaje do wiadomości członkom Kapituły, czy wybór został prawidłowo dokonany, bez podawania liczby oddanych głosów.
11.    Zwycięzcą Konkursu zostaje trzech Nominowanych, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
12.    W przypadku niemożności wyłonienia trzech zwycięzców z uwagi na równą liczbę głosów, głosowanie – w zakresie nierozstrzygniętym (równej liczby głosów)- ulega powtórzeniu. Powtórne głosowanie dotyczy wyłącznie nierozstrzygniętych nominacji i może być przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie wskazanym przez Sekretarza. Jeżeli pomimo przeprowadzenia ponownego głosowania nie uda się wyłonić trzech zwycięzców (ponownie równa liczba głosów), Kapituła może podjąć decyzję o dalszym powtórzeniu głosowania lub o podziale Nagrody proporcjonalnie do liczby zwycięzców.

III. WRĘCZENIE NAGRÓD

1.    Zwycięzców Konkursu ogłasza i Nagrodę wręcza Fundator na uroczystej gali, na którą zaprasza wszystkich nominowanych oraz członków Kapituły.
2.    Nagroda zostanie wypłacona po obliczeniu i odprowadzeniu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 361). Wartość zryczałtowanego podatku (10%) obniży wysokość nagrody wypłacanej do rąk Zwycięzców.

F. Postanowieni końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy nagród spełniają warunki określone w przepisach związanych z realizacją Nagrody.
2.    Dokonywanie zmian i aktualizacji Regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.
3.    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.nagrodawoyciechowskiego.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatora.


Warszawa, 29 sierpnia 2019 r.

Aktualizacja: 17 października 2019 r.


W imieniu Organizatora:

Andrzej Matuszyński, Członek Zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Ewa Rosiewicz, Członek Zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Michał Celeda, Redaktor Naczelny Radia ZET