Nagroda autor internetowy
Nagroda autor internetowy mobile

NAGRODA

AUTOR INTERNETOWY

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego – „Autor internetowy” to nowa kategoria w konkursie, ustanowiona w 2022 roku.

Jej celem jest nagradzanie twórców internetowych, którzy działają poza głównym nurtem mediów, wyróżniających się rzetelnością, wiarygodnością, bezstronnością, syntetycznym podejściem do poruszanych tematów, mających istotny wkład w objaśnianie zagadnień i zjawisk ważnych społecznie oraz pozytywny wpływ na kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich.

REGULAMIN

Edycja 2023

Laureaci Łukasz Pawłowski, Piotr Tarczyński

Laureatami Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego 2023 w kategorii „Autor Internetowy” zostali Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski za prowadzenie najpopularniejszego polskojęzycznego podcastu („Podkast amerykański”) przybliżającego wiedzę o historii, społeczeństwie i polityce Stanów Zjednoczonych.

"Podkast amerykański"
Łukasz Pawłowski
Łukasz Pawłowski

psycholog, socjolog, dziennikarz, podkaster

jest z wykształcenia psychologiem i socjologiem, doktorem socjologii. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, a jako academic visitor także na Uniwersytecie Oksfordzkim i Indiana University w Bloomington. Polską i amerykańską polityką zajmuje się od ponad dekady. O Stanach Zjednoczonych pisał między innymi dla „Polityki”, Onetu, Wirtualnej Polski i „Tygodnika Powszechnego”. W latach 2013-20 był sekretarzem redakcji, a potem także szefem działu politycznego w tygodniku „Kultura Liberalna”. 

Piotr Tarczyński
Piotr Tarczyński

tłumacz, historyk, amerykanista, podkaster

jest amerykanistą, historykiem, tłumaczem. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, napisał doktorat o Richardzie Nixonie i niegodziwych fikcyjnych prezydentach w amerykańskiej popkulturze (przed nadejściem Donalda Trumpa). Przełożył „Wszystkich ludzi prezydenta” i kilkanaście innych książek. Pisuje o amerykańskiej polityce między innymi do „Tygodnika Powszechnego”, „Kultury Liberalnej” i OKO.press. Razem z mężem pisuje kryminały retro o galicyjskim Krakowie.

Nominacje

Karolina Głowacka
Karolina Głowacka
Karolina Głowacka

za prowadzenie popularnonaukowego podcastu Radio Naukowe, w którym w bardzo przystępny i ciekawy sposób rozmawia o nauce z naukowcami i naukowczyniami o aktualnych badaniach i wyzwaniach na przyszłość;

Paulina Górska
Paulina Górska
Paulina Górska

za popularyzację i edukację społeczeństwa w zakresie tematów związanych z ekologią, klimatem i zrównoważonym rozwojem w podcaście "Lepszy Klimat" oraz skuteczne wykorzystywanie nowych mediów i innowacyjnych form przekazu;

Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski
Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski
Piotr Tarczyński i Łukasz Pawłowski

za prowadzenie najpopularniejszego polskojęzycznego podcastu „Podkast amerykański” przybliżającego wiedzę o historii, społeczeństwie i polityce Stanów Zjednoczonych, wypełniając lukę w tym zakresie w głównym nurcie mediów.

Członkowie Kapituły

Anna Augustyn - dyrektor informacji Radia ZET

Magdalena Birecka - szefowa serwisu tokfm.pl

Katarzyna Gandor - laureatka Nagrody Woyciechowskiego - Autor internetowy 2022

Małgorzata Kilian - prezeska Stowarzyszenia „Demagog”

Bianka Mikołajewska - dziennikarka śledcza, Wirtualna Polska

Patryk Pallus - redaktor naczelny Wirtualnych Mediów

Konrad Piasecki - dziennikarz i publicysta telewizji TVN24

dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska - Katedra Zarządzania W Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego

Wawrzyniec Smoczyński - pełnomocnik rektora ds. programu nauk społecznych SWPS, prezes Fundacji Nowej Wspólnoty

Andrzej Stankiewicz - z-ca redaktora naczelnego Onetu

Jakub Wątor - redaktor naczelny Spider’s Web

dr Marcin Zaborski - wykładowca Uniwersytetu SWPS, dziennikarz TVN24

Członkowie Honorowi:

Katarzyna Radziwiłł - córka Andrzeja Woyciechowskiego 

Regulamin

 

CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne

1. Celem Konkursu „Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego – „Autor Internetowy”, zwanego dalej „Konkursem” jest nagradzanie autorów treści internetowych (dalej: "Autorzy") - tworzących poza głównym nurtem mediów - wyróżniających się rzetelnością, wiarygodnością, bezstronnością, syntetycznym podejściem do poruszanych tematów, mających istotny wkład w objaśnianie zagadnień i zjawisk ważnych społecznie oraz pozytywny wpływ na kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich. Nagroda przyznawana jest Autorom, którzy zdaniem Kapituły Konkursu łamią stereotypy, wykraczają poza schematy, zaglądają „za kulisy” otaczającej nas rzeczywistości i przyczyniają się do pozytywnych zmian.
2. Organizatorem Konkursu jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, nadawca programu radiowego Radio ZET, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs ma charakter ciągły i odbywa się w rocznym cyklu.
4. Nagrodę za dany rok otrzymują Autorzy, których działalność, w ocenie Kapituły Konkursu, wyróżniła się w danej edycji Konkursu (w danym roku).
5. Ocenie Kapituły Konkursu podlega konkretna część działalności Autora, stanowiąca jego twórczość o charakterze eksperckim lub publicystycznym w danym roku, nie zaś jego konkretne, jednostkowe publikacje.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Fundatorem nagród w Konkursie jest Radio ZET lub współpracujący z nim mecenasi Konkursu.
8. Do Konkursu nie mogą być zgłaszani dziennikarze tworzący publikacje internetowe pod egidą marek mediowych, a także całe niezależne redakcje tworzące treści w internecie.
9. Publikacjami podlegającymi ocenie Kapituły są autorskie materiały stanowiące w szczególności:

a. audycje w formie podcastów;
b. blogi;
c. programy w formie video-bloga;
d. artykuły o charakterze cyklicznym, publikowane w Internecie;
e. inne nowatorskie formy publikacji w Internecie, które istnieją w przestrzeni publicznej;

zgłoszone do Konkursu zgodnie z postanowieniami Części VI. pkt B Regulaminu (dalej: Publikacje).

Część II. Nagroda

1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) powiększonej o kwotę równą wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty 30.000 zł, (dalej „Nagroda”) oraz statuetka honorowa dla zwycięzcy Konkursu.
2. Nagroda przyznawana jest Autorowi/Autorom Publikacji, które zostały opublikowane w okresie od 1 października roku poprzedzającego przyznanie Nagrody do 30 września roku przyznania Nagrody. W 2023 roku obowiązują regulacje przejściowe, które oznaczają możliwość przyznawania Nagrody i Wyróżnień autorom Publikacji, które ukazały się od 1 września 2022 roku do 30 września 2023 roku.
3. Nagrodę przyznaje się Autorowi, którego twórczość uzyskała najwięcej głosów w finałowym głosowaniu Kapituły Konkursu.
4. W przypadku Publikacji zbiorowych, jedna Nagroda przyznawana jest wspólnie ich Autorom.

Część III. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbywa się w corocznych edycjach.
2. Pierwsza edycja Konkursu zostaje zorganizowana w 2022 roku.
3. Nagroda wręczana jest na corocznej gali Konkursu o Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego („Gala”) niezależnie od Nagrody Radia ZET.
4. Organizator może w ramach swojego uznania podjąć decyzję o zaprzestaniu organizowania Konkursu lub jego zawieszeniu o czym poinformuje na stronie internetowej www.nagrodawoyciechowskiego.pl.

Część IV. Kapituła Konkursu

A. Postanowienia ogólne

1. Celem czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz w celu przyznania Nagrody, Organizator powołuje, na zasadach określonych poniżej w pkt B, Kapitułę Konkursu (Kapituła”).
2. Kapituła podejmuje decyzje w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości, Kapituła jest uprawniona do dokonania wykładni Regulaminu oraz oceny, czy zgłoszona do Konkursu Publikacja odpowiada kryteriom przewidzianym w Części  I regulaminu.
3. Decyzje podjęte przez Kapitułę, w sprawach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, są niezawisłe, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.

B. Skład

1. Kapituła składa się z co najmniej 6 członków zwyczajnych. 
2. Członkami zwyczajnymi Kapituły są wybrani dziennikarze-laureaci Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, dziennikarze aktywni i wyróżniający się w sieci, mający ugruntowany dorobek zawodowy, przedstawiciele organizacji fact-checkingowych i mediów branżowych oraz przedstawiciel Radia ZET, który jest jednocześnie przewodniczącym Kapituły.
3. W skład Kapituły mogą wchodzić również członkowie honorowi, w tym każdorazowo Pani Katarzyna Radziwiłł, córka Andrzeja Woyciechowskiego. W każdej edycji Konkursu członkowie zwyczajni i honorowi Kapituły wyznaczani są przez Organizatora, w terminie do 21 września. Skład Kapituły podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej nagrodawoyciechowskiego.pl
4. Członek honorowy Kapituły ma prawo głosu we wszelkich głosowaniach.
5. Członkowie zwyczajni Kapituły mają prawo głosu we wszelkich głosowaniach, a ponadto – stosownie do postanowień Części VI. pkt B ust. 5  prawo wskazania Autora, którego kandydatura będzie brana pod uwagę w pracach Kapituły Konkursu.
6. Członek Kapituły pełni swą funkcję przez jedną kadencję, tj. od momentu powołania Kapituły w danym roku do dnia Gali, na której przewidziano wręczenie Nagrody.
7. Członek Kapituły może zostać powołany ponownie do składu Kapituły w latach kolejnych.
8. Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, chyba że zaistnieje nadzwyczajna sytuacja, a za odwołaniem członka Kapituły będą głosować jednomyślnie wszyscy pozostali członkowie Kapituły.
9. Członkostwo w Kapitule ustaje na skutek rezygnacji złożonej przez członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci. W takim przypadku Organizator może powołać nowego członka Kapituły na okres do końca kadencji członka, którego członkostwo ustało.
10. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje pro publico bono.

C. Sekretarz Kapituły

1. Organizator wyznacza sekretarza Kapituły na okres jednego roku spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze.
2. Sekretarz Kapituły może zostać powołany ponownie do pełnienia swojej funkcji w latach kolejnych.
3. Sekretarz Kapituły czuwa nad zgodnością prac i obrad Kapituły z niniejszym Regulaminem i prawem.
4. Sekretarz nie jest członkiem Kapituły, nie przysługuje mu prawo głosu w głosowaniach ani uprawnienie do nominowania Autora do Nagrody.
5. Sekretarz ma głos doradczy w zakresie wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Sekretarz Kapituły jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów z posiedzeń Kapituły.
7. Protokoły z posiedzeń Kapituły przechowywane są przez Organizatora przez okres 5 lat od daty zakończenia danej edycji Konkursu.

CZĘŚĆ V. Harmonogram prac i przebiegu Konkursu

1. Organizator ustala corocznie w terminie do dnia 21 września, harmonogram przebiegu Konkursu i prac Kapituły (dalej „Harmonogram”) i przekazuje go członkom Kapituły.
2. Ustalając Harmonogram, Organizator kieruje się następującymi założeniami:

a. uroczyste wręczenie Nagrody następuje w październiku lub listopadzie, w tym samym czasie i miejscu, co wręczenie dziennikarskiej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego;
b. zgłoszeń Autorów i  ich Publikacji można dokonywać nie później niż na 6 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody, nie krócej niż tydzień od opublikowania informacji o konkursie; ostateczny termin dokonywania zgłoszeń zostanie podany na stronie internetowej nagrodawoyciechowskiego.pl.
c. zgłoszeń dokonuje się w sposób określony w Części VI pkt B;
d. nie później niż na 6 tygodni przed uroczystym wręczeniem Nagrody, Organizator działając zgodnie z postanowieniami Części VI pkt C powołuje Komisję Weryfikującą, która wyłoni 10 finalistów Konkursu.
e. przekazanie poszczególnym członkom Kapituły, danych Autorów, wyłonionych zgodnie z lit. d powyżej, wraz z materiałami załączonymi do ich zgłoszeń, powinno zostać dokonane przez Organizatora nie później niż na 4 tygodnie przed terminem Gali;
f. w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Członkom  Kapituły materiałów, o których mowa w lit. e powyżej, każdy z członków zwyczajnych Kapituły ma prawo do zgłoszenia dodatkowo jednego Autora Publikacji, którego nie ma wśród 10 Autorów wyłonionych przez Komisję Weryfikującą. Zgłoszenie przez Członka Kapituły oznacza przedstawienie Organizatorowi zgłoszenia w formie wskazanej w Części VI.  pkt B ust. 5 Regulaminu;
g. uzupełniony o zgłoszenia poszczególnych Członków Kapituły, pełny wykaz Autorów, wraz z materiałami załączonymi do zgłoszeń, Organizator przekazuje Członkom Kapituły nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszeń Członków Kapituły, ale nie później niż 3 tygodnie przed terminem Gali;
h. Zgromadzenie Kapituły celem wyłonienia finalistów Konkursu oraz zwycięzcy Konkursu powinno odbyć się przynajmniej na 3 tygodnie przed terminem Gali;
i. Organizator dopuszcza przeprowadzenie zgromadzenia Kapituły w całości lub w części w formie zdalnej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu z ważnych przyczyn.
4. W każdej edycji Konkursu odbywa się zwyczajne zgromadzenie Kapituły poświęcone wyłonieniu finalistów i zwycięzcy Konkursu.
5. W razie potrzeby, Organizator może zwołać nadzwyczajne zgromadzenie Kapituły.
6. Obradom Kapituły przewodniczy przedstawiciel Radia ZET.
7. Kapituła podejmuje decyzje na zgromadzeniu, w formie uchwał, w głosowaniu zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie odbywa się jawnie z wyłączeniem głosowania na laureata Nagrody, które odbywa się w sposób tajny, w trybie wskazanym przez Organizatora.
9. O ile Regulamin nie przewiduje inaczej, dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu Kapituły (osobiście lub przez pełnomocnika). W razie równego podziału głosów Sekretarz zarządza powtórne głosowanie. W przypadku ponownej równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Kapituły.

CZĘŚĆ VI. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

A. Postanowienia ogólne

Konkurs składa się z 4 etapów.

B. Etap I - Zgłoszenia

1. W Konkursie biorą udział Autorzy Publikacji zgłoszonych do Nagrody.
2. Zgłoszeń do Konkursu może dokonać każdy, wypełniając jednolity formularz dostępny na stronie nagrodawoyciechowskiego.pll, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, W danej edycji Konkursu brane będą pod uwagę wyłącznie zgłoszenia nadesłane nie później niż w  dniu wskazanym przez Organizatora. Każdego roku data ta będzie publikowana na stronie nagrodawoyciechowskiego.pl
3. Elementami obligatoryjnymi zgłoszenia są:

a. imię i nazwisko lub pseudonim, pod którym publikuje zgłaszany Autor;
b. krótki opis zakresu zgłoszenia – za co konkretnie zostaje zgłoszony Autor;
c. pisemne uzasadnienie (do 1500 znaków ze spacjami), jako rozwinięcie treści zgłoszenia – dlaczego zgłoszonemu Autorowi należy się Nagroda w tym konkretnie roku;
d. linki do głównej strony internetowej, na której publikowane są treści Autora oraz do 5 linków do konkretnych Publikacji, które mają być uwzględnione w danej edycji Konkursu, będących uzupełnieniem uzasadnienia.

4. Każdy z uczestników Konkursu może brać udział w nieograniczonej liczbie edycji Konkursu, to jest zostać zgłoszony w kilku edycjach Konkursu, przy czym zgłoszenie musi każdorazowo obejmować Publikacje z okresu danej edycji Konkursu.
5. Każdy z członków zwyczajnych Kapituły ma prawo do nominowania jednego Autora Publikacji w trybie wskazanym w Części V. ust. 2. lit f Regulaminu. Nominowanie oznacza przedstawienie zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 2 i 3 powyżej.
6. Członek Kapituły nie może nominować Autora, który jest stałym pracownikiem lub współpracownikiem podmiotu, w którym dany Członek Kapituły jest zatrudniony (w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną) lub podmiot z nim powiązany kapitałowo lub organizacyjnie (np. podmiot z tej samej Grupy Mediowej).
7. Członkowie Kapituły nie mogą brać udziału w Konkursie w okresie ich kadencji a w przypadku, gdyby zostali zgłoszeni do udziału w Konkursie ich zgłoszenie zostanie wyłączone z głosowania.  

C. Etap II - Selekcja

1. W terminie ustalonym Harmonogramem, Organizator powołuje Komisję Weryfikującą.
2. Komisja Weryfikująca składa się z dziennikarzy informacyjnych i publicystów Radia ZET.
3. W pracach Komisji Weryfikującej uczestniczy co najmniej 5 osób.
4. Każdy z członków Komisji wybiera spośród zgłoszeń przedstawionych zgodnie z Częścią VI. pkt B ust. 2 i 3, dziesięcioro Autorów najlepszych, jego zdaniem, Publikacji, przydzielając każdemu z nich punktację od 1 do 10, gdzie 10 punktów oznacza najlepszą Publikację. Następnie, 10 Autorów z najwyższą łączną liczbą głosów uzyskanych od członków Komisji Weryfikującej, przechodzi do kolejnego etapu Konkursu.
5. W przypadku równej liczby głosów, Komisja Weryfikująca zarządza kolejne głosowanie.
6. O liczbie członków Komisji Weryfikującej, sposobie i formie głosowania decyduje w ramach każdej edycji Konkursu każdorazowo szef informacji Radia ZET, który jest przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej.
7. Zadaniem Komisji jest:

a. weryfikacja zgłoszeń pod względem zgodności z Regulaminem;
b. merytoryczna ocena zgłoszeń i wybór 10 najlepszych/najlepiej spełniających jej zdaniem kryteria Nagrody, Autorów, którzy wezmą udział w kolejnym etapie Konkursu, czyli których kandydatury zostaną przedstawione pod obrady Kapituły Nagrody;

8. Publikacje Autorów wybranych przez Komisję Weryfikującą weryfikowani są następnie przez partnerską organizację fact-checkingową w zakresie, o którym mowa w zgłoszeniu. Jej negatywna ocena może być podstawą do wycofania kandydata z Konkursu.

 D. Etap III - Wybór nominowanych

1. Pod głosowanie Kapituły Nagrody przedstawiane są ostatecznie Publikacje Autorów wyłonionych przez Komisję Weryfikacyjną i zgłoszonych przez Członków Kapituły, oraz których Publikacje przeszły pozytywną weryfikację, o której mowa w Części VI. pkt C ust. 8.
2. Organizator wyznacza posiedzenie Kapituły informując jej członków o terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Dopuszczalny jest zdalny udział w posiedzeniu Kapituły.
3. Po prezentacji wszystkich kandydatów do Nagrody, Sekretarz Kapituły zarządza dyskusję, a następnie głosowanie. W dyskusji i głosowaniu biorą udział wszyscy obecni członkowie Kapituły.
4. Przy ocenie kandydatur do Nagrody członkowie Kapituły powinni kierować się przede wszystkim:

a. istotnością poruszanych przez Autora problemów i zagadnień społecznych;
b. umiejętnością Autora w przekazywaniu wiedzy;
c. zakresem wiedzy i umiejętności analitycznej Autora;
d. warsztatu dziennikarskiego Autora;
e. zasięgiem Publikacji wskazanych w uzasadnieniu zgłoszenia.

5. Każdy członek Kapituły może głosować wyłącznie na trzech Autorów. Członkowie Kapituły przystępują do głosowania, przyznając odpowiednio 6, 3, i 1 punkt wybranym przez siebie trzem Autorom.
6. Głosowania przeprowadza Sekretarz z użyciem imiennych kart do głosowania, a w przypadku obrad zdalnych za pomocą imiennych adresów e-mailowych Członków Kapituły.
7. Nominacje do Nagrody otrzymuje 3 Autorów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w głosowaniu Członków Kapituły. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów uzyskała większa liczba Autorów, nominację może otrzymać większa liczba Autorów, przy czym współautorów tych samych Publikacji dla potrzeb nominacji liczy się jako jednego Autora.
8. Po podliczeniu oddanych głosów Sekretarz podaje do wiadomości wszystkim Członkom Kapituły, którzy Autorzy zostali nominowani do Nagrody w danej edycji konkursu, nie podając liczby zdobytych punktów.
9. W przypadku braku quorum, Organizator biorąc pod uwagę sugestie Członków Kapituły wyznacza kolejny termin Zgromadzenia nie później niż w sposób gwarantujący wręczenie Nagrody na Gali, w terminie wskazanym w Harmonogramie. W razie wyznaczenia kolejnego terminu Zgromadzenia nie jest wymagane zachowanie quorum.
10. Nieobecny członek Kapituły może pisemnie upoważnić innego członka Kapituły lub Sekretarza do przedstawienia w jego imieniu oceny twórczości zgłoszonych Autorów oraz do głosowania w jego imieniu. Wyznaczenie innego członka Kapituły wymaga poinformowania Sekretarza dla ważności upoważnienia do głosowania. Osoba wyznaczana jest związana instrukcjami Członka Kapituły co do oceny Autorów i głosowania. Udzielenie takiego upoważnienia innej osobie jest niedopuszczalne.

E. Etap IV - Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników

1. Zwycięzcą danej edycji Konkursu zostaje Autor, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w głosowaniu Członków Kapituły. W przypadku, gdyby taką samą liczbę punktów otrzymała większa liczba Autorów, Sekretarz zarządza dodatkowe głosowanie na Autorów, którzy uzyskali nominacje do Nagrody. Każdy z członków Kapituły w takim głosowaniu wskazuje jedynie na jednego Autora, który jego zdaniem zasługuje na zwycięstwo w Konkursie.
2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje Nagrodę i symboliczną statuetkę.
3. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy, pomimo przeprowadzenia dwóch kolejnych głosowań członków Kapituły:

a. Nagroda w danej edycji Konkursu nie zostaje przyznana , a kwota Nagrody zwiększy pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu lub
b. Nagrody zostaną przyznane dwóm Autorom o ile Kapituła zdecyduje tak jednogłośnie.

4. Sekretarz informuje Członków Kapituły  jedynie o oddaniu głosów w sposób prawidłowy i wyłonieniu zwycięzcy, bez wskazywania konkretnego kandydata.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, która w głosowaniu finałowym uzyskała punktów najwięcej.
6. Kapituła ma prawo do podjęcia uchwały o nieprzyznawaniu Nagrody w danej edycji Konkursu. W takiej sytuacji kwota Nagrody zwiększa pulę Nagrody w następnej edycji Konkursu.

F. Odbiór nagród.

1. Zwycięzcę Konkursu ogłasza i Nagrodę wręcza przedstawiciel Organizatora na Gali, na którą zaprasza wszystkich nominowanych Autorów, oraz członków Kapituły.
2. Organizator zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 30.000 zł poprzez potrącenie tej kwoty z kwoty Nagrody.

CZĘŚĆ VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzcy spełniają warunki formalne określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Radia ZET oraz stronie www.nagrodawoyciechowskiego.pl.
3. Dokonywanie zmian i aktualizacji Regulaminu  należy wyłącznie do Organizatora.

 

Warszawa, 30 sierpnia 2022 r.,

Aktualizacja:

Warszawa, 18 września 2023  r.

 

W imieniu Organizatora:

Maciej Strzelecki, członekzarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Adam Fijałkowski, członek zarządu Eurozet Radio Sp. z o.o.

Tomasz Zakrzewski, członek zarządu Eurozet Radio ZET Sp. z o.o.

Mariusz Smolarek, redaktor naczelny i dyrektor programowy Radia ZET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń